Nezábudky a Deň otvorených dverí v „Radosti“

Spoločenský, priemyselný a  mediálny rozvoj so sebou prináša nový druh poznania a pomoci pre ľudstvo, ale v niektorých prípadoch aj nový druh ohrozenia „Duševné choroby“. V minulosti boli duševne chorí označovaní rôznymi dehonestujúcimi názvami a vyčleňovaní na okraj spoločnosti. Verejnosť je stále neinformovaná, nevie čo jednotlivé ochorenie so sebou prináša, podlieha predsudkom a preto duševne chorí majú veľké problémy žiť, zapájať sa do spoločenského a pracovného života. Trpia dvakrát pre chorobu a nálepku, ktorú im dáva neinformovaná spoločnosť.

Aj na základe týchto uvedených skutočností vznikla potreba zakladať organizácie, združenia a iné hnutia, ktoré sa budú venovať danej problematike. V roku 2001 vznikla Liga za duševné zdravie, ktorá je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, zlepšovanie podmienok a života duševne chorých a prevencia duševných porúch za pomoci odborníkov psychiatrie. Liga za duševné zdravie už po 11 krát každoročne organizovala celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek, ktorá sa konala v dňoch 11.09 – 14.09.2014. Jej cieľom je vyzbieranými finančnými prostriedkami pomáhať členským združeniam a organizovať rôzne destigmatizačné kampane.

Pri príležitosti Dni nezábudiek 2014 a Svetového dňa duševného zdravia  (10.otóber) Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“- Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č. 1 zorganizovalo „Deň otvorených dverí v Radosti“. Rodičom, priateľom, známym ako aj širšej verejnosti sme ponúkli možnosť prísť k nám do strediska a nahliadnuť na činnosti, ktoré tu dennodenne realizujeme.  Cieľom tohto dňa bolo poukázať na dôležitosť duševného zdravia, ktoré si mnohí ľudia nevážia a berú ho ako samozrejmosť. Človek môže duševne ochorieť z minúty na minútu v dôsledku náhleho životného zlomu napr. úmrtie blízkeho, strata práce, rozvod, strata bytu, dlhodobý stres – preťaženie v škole, v práci… Ak k tomuto dôjde, až vtedy si začneme uvedomovať životné priority a dôležitosť zdravia.

Keď niekto duševne ochorie zvyčajne stráca svoje zázemie, má problémy doma i v okolí, izoluje sa od všetkého a všetkých. Vtom čase potrebuje porozumenie, pochopenie a podporu. Pre príbuzných je to veľká rana a nevedia sa v tom zorientovať.  Odbremenenie pre rodinu a pomoc chorému sa snažíme poskytovať klientom v našom stredisku. Poskytujeme sociálnu službu fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (schizofrénia, bipolárna porucha, poruchy osobnosti a správania sa u dospelých jedincov), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách. Jedná sa o dodržiavanie denného režimu, prácu na svojej osobnosti, rozvoj praktických a sociálnych zručností, zmysluplné trávenie voľného času, tiež rozvíjanie hudobných a výtvarných schopností.

Sme podporovaní Košickým samosprávnym krajom, čo si veľmi vážime. Čiastočné finančné prostriedky si musíme zabezpečiť sami prostredníctvom Verejnej zbierky povolenej MPSVaR – Dni nezábudiek, predajom našich výrobkov na vianočných trhoch (na KVP, v stánku U.S.Steel Košice, s.r.o. na Hlavnej  ulici ) a darovaním 2% z daní atď.

V blízkej budúcnosti pripravujeme prednášky odborníkov psychiatrie aj pre obyvateľov KVP, o ktorých vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky MČ KVP a nášho združenia (www.zpp-radost.sk).

A teraz nám dovoľte napísať ešte skúsenosti klienta pri Zbierke nezábudiek:

Ako každý rok aj tento sme zbierali nezábudky. Zbieral som Zuzkou pred Lidlom. Išlo nám to celkom dobre.  Zuzka mala letáky a oslovovala ľudí a ja som držal debničku a rozdával nezábudky. Najviac prispievali mamičky s deťmi a mnohé nechali svoje deti vhodiť peniaze do pokladničky. Chcel som im dať nezábudku, ale som si včas uvedomil, že by sa mohli pichnúť, čo mne sa stalo celkovo okolo 10-krát. Zažili sme 2 extrémy. Jeden pán nadával na nás, že tu stojíme a otravujeme ľudí. Druhý, nadával na tých, čo neprispeli. Bolo nám to nepríjemné, no nemôžeme ich súdiť, lebo nevieme, čo si prežili a prečo tak reagovali. Veľmi mi bolo trápne pýtať peniaze od starých ľudí. Jednak preto, lebo mnohí ani nechápali, čo sa vlastne deje. Určite majú veľa problémov, ktoré nie sú malé a ešte k tomu ani dôchodky nemajú veľké. Jedna pani si od nás pýtala povolenie, čo by som urobil na jej mieste aj ja, lebo je veľa podvodníkov. Na druhý deň sme boli zase pri Lidli, ale inom s Majkou. Veľmi príjemný bol starý pán, ktorý sa s nami dlhšie rozprával.  Majka hovorila ľudom aj o našom združení. Napadlo nás, že je lepšie ľudí oslovovať, keď vychádzajú z obchodu, pretože vtedy už majú rozmenené peniaze. Veľmi sa mi páčilo, keď jeden mladý Róm prišiel k nám a dal nám desať centov, čo myslím pre neho bola veľmi veľká hodnota. Tí ktorí vyzerali, že na to majú, nechceli prispieť asi preto, že nikdy nemali potrebu nedostatku, takže nechápali aké to je. Prostredníctvom tohto článku by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám prispeli. Vyzbierané peniaze nám veľmi pomôžu, poskytnú nám možnosť na chvíľu žiť tak, ako by sme boli zdraví.

Mgr. Drahoslava Kleinová (Riaditeľka RS Radosť)

Mgr. Mária Kusztvánová (Sociálna pracovníčka RS Radosť)Add a Comment