Sociálne služby

Sme Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré vzniklo v rámci neziskovej organizácie Združenie príbuzných a priateľov „Radosť a predstavuje výsledok zrealizovaného pilotného projektu. Toto zariadenie slúži pre celé mesto Košice.  O histórii vzniku ZPP a RS „Radosť“ sa bližšie dočítate v časti „História“.

Činnosti a aktivity v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami “Radosť” sa realizujú vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Druh sociálnej služby:  V RS „Radosť“ v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa poskytuje  sociálna služba podľa § 37 Rehabilitačné stredisko zameraná na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Forma, miesto, čas: sociálna služba je poskytovaná ambulantnou formou v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15.30 v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, so sídlom na Bauerova 1, 040 23 Košice.

Predmet činnosti:

 1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. Sociálne poradenstvo
 3. Sociálna rehabilitácia

Cieľová skupina: Občania s psychickou poruchou (schizofrénie, afektívne poruchy nálady, poruchy osobnosti a správania u dospelých a iné), občania s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazu ŤZP), ktorí sú odkázaní na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti, občania rôznej vekovej kategórie, jedinci od 18 rokov s rôznym vzdelaním od základného, stredoškolského až po vysokoškolské.

Personál v zložení sociálnych pracovníčok,  arteterapeutov, muzikoterapeutov a ďalších odborníkov ku klientom pristupuje priateľsky, s empatiou, porozumením a s ohľadom na individualitu a stupeň postihu každého z nich.

Hlavný cieľ: Rehabilitácia s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných dôsledkov a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Podporovať u klientov výdrž, odvahu, schopnosť sústredenia sa na pracovnú činnosť, v komunite ich naučiť pomoc nielen prijať, ale aj dávať a postupne sa osamostatňovať. U každého klienta usmerňovať činnosti individuálne, až po schopnosť naučiť sa samostatne žiť.

Čiastkové, ale nie menej dôležité ciele:

 • naučiť psychicky chorých tešiť sa zo života aj s hendikepom
 • podnietiť verejnosť k tolerancii psychicky znevýhodnených občanov a odbúrať predsudky voči nim
 • dodržiavať tetralóg (pacient – rodič – lekár – verejnosť) a tak prispieť k reforme psychiatrie u nás a výmenou skúseností i vo svete
 • naučiť príbuzných a verejnosť správnemu prístupu k psychicky chorým občanom, čo zabezpečí menšie problémy v spolunažívaní s nimi
 • rehabilitáciou zminimalizovať hospitalizáciu pacientov, vďaka čomu štát ušetrí na ich liečbe
 • zvýšiť záujem verejnosti o problematiku duševného zdravia a prevencie pred duševnými poruchami

Výšky úhrady za sociálnu službu

 • Výška úhrady za sociálnu službu je určená v súlade so Smernicou o poskytovaní sociálnych služieb č. 3/2023.
 • Denná úhrada za sociálnu službu u klientov s II. a III. stupňom odkázanosti je: 0,50 €/deň
 • Denná úhrada za sociálnu službu u klientov so IV., V., a VI. stupňom odkázanosti je: 0,50€/deň
 • Prijímateľ platí poskytovateľovi úhradu za sociálnu službu mesačne, podľa skutočného počtu dní, za ktoré mu bola sociálna služba poskytovaná a to najneskôr do 10 dňa nasledujúceho mesiaca v hotovosti do pokladne zariadenia.
 • V prípade ak je prijímateľ sociálnej služby v zariadení neprítomný z dôvodu hospitalizácie, úhradu neplatí.
 • V prípade, že klient neplatí úhradu za sociálnu službu po dobu viac ako 3 mesiace, bez vysvetlenia dôvodu a nedôjde k dohode medzi prijímateľom a poskytovateľom o odklade platby, poskytovateľ jednostranne vypovedá zmluvu v 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť prvý dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

Počet voľných miest: záujemca získa informácie na internetovej stránke KSK (http://web.vucke.sk/sk/)

Postup prijímania a uzatvárania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

Každý kto chce využívať služby RS „Radosť“ by mal prejsť nasledovným postupom:

Informácie o poskytovaní sociálnej služby v Rehabilitačnom stredisku  pre duševne chorých získate v Kancelárii prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí

 1. Vyplniť a potvrdiť potrebné tlačivá a to:

–          Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formulár č. 1)

–          Lekársky nález (formulár č. 2)

 1. Žiadosť je možné obdŕžať:

– v  Kancelárii prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja mesta Košice,

– od sociálneho pracovníka v RS,

– na internetovej stránke nášho RS Radosť.

Na tlačive je okrem osobných údajov potrebné v kolónke Druh sociálnej služby zaškrtnúť Rehabilitačné stredisko a v kolónke Forma sociálnej služby možnosť

ambulantnáŽiadosť podpíše žiadateľ, resp. jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Ak je žiadateľ pozbavený svojprávnosti, prílohou žiadosti musí byť aj rozsudok príslušného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení opatrovníka.

 1. Tlačivo Lekársky nález je potrebné dať potvrdiť obvodnému lekárovi + doložiť Komplexný nález od psychiatra, nie starší ako 6 mesiacov. V prípade iných ochorení je možné doložiť aj nálezy od iných špecialistov.
 2. Vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné doručiť na Úrad Košického samosprávneho kraja.
 3. KSK po obdŕžaní žiadosti vykoná posudkovú činnosť, na základe ktorej vydá Posudok a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v RS.
 4. Po vydaní kladného posudku, žiadateľ môže podpísať zmluvu s Rehabilitačným strediskom Radosť.
 5. Záujemca o sociálnu službu je povinný predložiť pred uzatvorením zmluvy poskytovateľovi sociálnej služby:
 6. Rehabilitačné stredisko Radosť po obdŕžanie potrebných dokumentov z KSK, kontaktuje záujemcu o sociálnu službu s návrhom o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 7. Záujemca o sociálnu službu je povinný pred podpisom zmluvy doložiť tieto doklady:

a) potvrdenie o príjme (napr. výplatná páska, rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výplate invalidného dôchodku, prípadne iné)

b) doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba (formuláre získa záujemca od sociálneho pracovníka v RS)

c) doklady o príjme a majetkových pomeroch osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú.

10.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami (záujemca + RS Radosť). Od tohto dňa sa záujemca stáva príjemcom sociálnej služby a môže navštevovať RS Radosť.

11.  V prípade naplnenia kapacity RS Radosť, KSK vydá rozhodnutie o zaradení do registra čakateľov. Register je pravidelne aktualizovaný.

12.  Hneď ako dôjde k uvoľneniu miesta je záujemca kontaktovaný RS Radosť s cieľom uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

13.  Pred podpisom zmluvy vedúci sociálny pracovník jasne a zrozumiteľne informuje záujemcu o poskytovaní sociálnej služby a o náležitostiach z nej vyplývajúcich.

14.   Po prijatí sa klient oboznámi so systémom a pravidlami fungovania RS Radosť.

 

Postup pri ukončovaní poskytovania sociálnej služby

 

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom a prijímateľom možno skončiť:

 1. 1. PÍSOMNOU DOHODOU ZMLUVNÝCH STRÁN

–          ak sa prijímateľ rozhodne, že nechce prijímať sociálnu službu, doručí RS Radosť Žiadosť o zrušenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

–          RS Radosť vypracuje Dohodu o ukončení poskytovania sociálnej služby, v ktorej je uvedený dátum ukončenia poskytovania sociálnej služby, a podpisy oboch zmluvných strán.

 1. 2. JEDNOSTRANNÝM VYPOVEDANÍM ZMLUVY – výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej strane:

–          prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota  je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede.

–          poskytovateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu v 30 dňovej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede z týchto dôvodov :

a) prijímateľ  hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za poskytovanú sociálnu službu,

b) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu,

c) prijímateľ neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenia úhrady za sociálnu službu,

d) vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu.

V prípade otázok nás kontaktuje na telefónnom čísle: 0905 588 014.