O nás

Sme Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré vzniklo ako občianske združenie pod názvom  „Združenie príbuzných a priateľov Radosť“a predstavuje výsledok zrealizovaného pilotného projektu. Toto zariadenie slúži pre celé mesto Košice.  O histórii vzniku ZPP a RS „Radosť“ sa bližšie dočítate v časti „História“.

Činnosti a aktivity v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ sa realizujú a uskutočňujú vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Cieľová skupina: Občania s psychickou poruchou (schizofrénie, afektívne poruchy nálady, poruchy osobnosti a správania u dospelých a iné), občania s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazu ŤZP), ktorí sú odkázaní na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti, občania rôznej vekovej kategórie, jedinci od 18 rokov s rôznym vzdelaním od základného, stredoškolského až po vysokoškolské.

Hlavný cieľ: Rehabilitácia s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných dôsledkov a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Podporovať u klientov výdrž, odvahu, schopnosť sústredenia sa na pracovnú činnosť, v komunite ich naučiť pomoc nielen prijať, ale aj dávať a postupne sa osamostatňovať. U každého klienta usmerňovať činnosti individuálne, až po schopnosť naučiť ich samostatne žiť.

Čiastkové, ale nie menej dôležité ciele:

  • naučiť psychicky chorých tešiť sa zo života aj s hendikepom
  • podnietiť verejnosť k tolerancii psychicky znevýhodnených občanov a odbúrať predsudky voči nim
  • dodržiavať tetralóg (pacient – rodič – lekár – verejnosť) a tak prispieť k reforme psychiatrie u nás a výmenou skúseností i vo svete
  • naučiť príbuzných a verejnosť správnemu prístupu k psychicky chorým občanom, čo zabezpečí menšie problémy v spolunažívaní s nimi
  • rehabilitáciou zminimalizovať hospitalizáciu pacientov, vďaka čomu štát ušetrí na ich liečbe
  • zvýšiť záujem verejnosti o problematiku duševného zdravia a prevencie pred duševnými poruchami

Rozsah práce: 8 hodín denne – priama práca s klientmi – individuálna/skupinová, 2 hodiny denne – konzultácie s odborníkmi, s rodinnými príslušníkmi, poradenstvo pre klientov a ich rodiny, administratívne práce.

Personál v zložení sociálnych pracovníčok,  arteterapeutov, muzikoterapeutov a ďalších odborníkov ku klientom pristupuje priateľsky, s empatiou, porozumením a s ohľadom na individualitu a stupeň postihu každého z nich.

Každý kto chce využívať služby RS ,,Radosť“ by mal prejsť nasledovným postupom:

1. Mať záujem o svoje duševné a telesné zdravie a spraviť prvý krok – navštíviť RS ,,Radosť“.

2. Vypísať obdržanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

3. Obvodnému lekárovi dať potvrdiť Lekársky nález + doložiť Posledný nález od psychiatra.

4. Tieto dokumenty je potrebné doručiť na príslušný samosprávny kraj.

Odbor sociálnych vecí príslušného samosprávneho kraja vydá Rozhodnutie o odkázanosti.

Po vydaní kladného posudku odkázanosti na sociálnu službu môžete navštevovať rehabilitačné stredisko.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

E-mail : zpp.radost@gmail.com

Kontakt: 0905 588 014

www..zpp.radost.sk

www.kosice.sk/sekcia: Kultura a volny čas- Kluby a združenia-

číslo sponzorského účtu: SK57 8330 0000 0028 0257 7484 (FIO)

 

 

Financovanie, podpora

 

Košický samosprávny kraj

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Povolené verejné zbierky

2 %z dane príjmu občanov

Inovatívne projekty

Členské príspevky

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………