O nás

Sme Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré vzniklo ako občianske združenie pod názvom  „Združenie príbuzných a priateľov Radosť“a predstavuje výsledok zrealizovaného pilotného projektu. Toto zariadenie slúži pre celé mesto Košice.  O histórii vzniku ZPP a RS „Radosť“ sa bližšie dočítate v časti „História“.

Činnosti a aktivity v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ sa realizujú a uskutočňujú vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Cieľová skupina: Občania s psychickou poruchou (schizofrénie, afektívne poruchy nálady, poruchy osobnosti a správania u dospelých a iné), občania s ťažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazu ŤZP), ktorí sú odkázaní na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti, občania rôznej vekovej kategórie, jedinci od 18 rokov s rôznym vzdelaním od základného, stredoškolského až po vysokoškolské.

Hlavný cieľ: Rehabilitácia s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných dôsledkov a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Podporovať u klientov výdrž, odvahu, schopnosť sústredenia sa na pracovnú činnosť, v komunite ich naučiť pomoc nielen prijať, ale aj dávať a postupne sa osamostatňovať. U každého klienta usmerňovať činnosti individuálne, až po schopnosť naučiť ich samostatne žiť.

Čiastkové, ale nie menej dôležité ciele:

  • naučiť psychicky chorých tešiť sa zo života aj s hendikepom
  • podnietiť verejnosť k tolerancii psychicky znevýhodnených občanov a odbúrať predsudky voči nim
  • dodržiavať tetralóg (pacient – rodič – lekár – verejnosť) a tak prispieť k reforme psychiatrie u nás a výmenou skúseností i vo svete
  • naučiť príbuzných a verejnosť správnemu prístupu k psychicky chorým občanom, čo zabezpečí menšie problémy v spolunažívaní s nimi
  • rehabilitáciou zminimalizovať hospitalizáciu pacientov, vďaka čomu štát ušetrí na ich liečbe
  • zvýšiť záujem verejnosti o problematiku duševného zdravia a prevencie pred duševnými poruchami

Rozsah práce: 8 hodín denne – priama práca s klientmi – individuálna/skupinová, 2 hodiny denne – konzultácie s odborníkmi, s rodinnými príslušníkmi, poradenstvo pre klientov a ich rodiny, administratívne práce.

Personál v zložení sociálnych pracovníčok,  arteterapeutov, muzikoterapeutov a ďalších odborníkov ku klientom pristupuje priateľsky, s empatiou, porozumením a s ohľadom na individualitu a stupeň postihu každého z nich.

Každý kto chce využívať služby RS ,,Radosť“ by mal prejsť nasledovným postupom:

1. Mať záujem o svoje duševné a telesné zdravie a spraviť prvý krok – navštíviť RS ,,Radosť“.

2. Vypísať obdržanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

3. Obvodnému lekárovi dať potvrdiť Lekársky nález + doložiť Posledný nález od psychiatra.

4. Tieto dokumenty je potrebné doručiť na príslušný samosprávny kraj.

Odbor sociálnych vecí príslušného samosprávneho kraja vydá Rozhodnutie o odkázanosti.

Po vydaní kladného posudku odkázanosti na sociálnu službu môžete navštevovať rehabilitačné stredisko.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Radosť-Freude

 

Assoziaton von Verwandten und Freunden Freunde

 

„Es macht Freude jemanden die Hand zu geben“

 

Rehabilitationszentrum für Leute mit seelischen Störungen – Radosť- Freunde

Bauerova 1, 040 23 sidlisko KVP, Košice

 

 

Die Assoziaton von Verwandten und Freunden „Radost“ – Freunde , Bauerova 1,Košice ist entstanden im Jahre 1997. Gründerin war Mgr.Drahoslava Kleinova, welche ihre persönlche Lebenserfahrungen annahm als Aufruf und diese in wenigen Jahren vermasseltigte zu dem Enstand der Anlage.

Im Jahr 2004 –entsandt der tägliche Ambulant Sozialdienst für Leute mit einer seelichen Störung – Rehabilitation Zentralstelle. Die Einrichtung dient fürr die ganze Stadt Kaschau.

Im Jahre 2012 – erhielt den Preis /WHO /World Health Organisation/. Büro WHO in der Slowakei, bei der Gelegenheit des Welttages 2012 erlieh den Preis für den inovatíven Zutritt zu die seelische Gesundheit. Mgr Drahoslava.Kleinová und war Berwertigt für die Pionierarbeit bei der Gründung der örtlichen und Ganzstaatlichen Organisation Verwandte und Freunde der Menschen mit geistigen Störungen und für Entfaltung der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten Komponenten in den Raum der Fürsorge um die seelische Gesundheit.

Zielpunkte des Sozialdienstes

 

Beibringen die Kunden und ihre Familien, freuen sich von den Leben auch mit dem Nachteil

Nutzbar sein für andere

Befestigen praktische Übungen, Fähigkeit und Gewohnheit für ein selbständiges Leben

Entwickeln soziale Übungen, einführung, Asemblersprache, Lösung der Konflikte, die Entwickelung der Kommunikation

Lenken sie :unterwegs zu dem Rückweg in das aktive Leben – Arbeuit , Schule………

 

Zielgruppe

 

Bürger mit schwerenn Gesundheitstörungen in den alter von !8 Jahren Schizofremie,manisch-depresive Störungen, Störung der Persönlichkeit und Verhaltung bei einzelnen Personen, welche sind beurteilt vom Kaschauer autonomischen Landesteil- Fach Soziale Aufwendungen und gesundheitswesen und angewiesen für soziale dienste in den Rehabilitationzentrum.

 

Metode der Arbeit

 

Einzelne Metode – Einfüllen der Ziele einzelner Pläne Entfaltung der Persönlichkeit des Klientes

Gruppen metode – Einübung der Kommunikation, ausprägen von Gefühlen, aktivitäten zum erfasten zu die Versteigerung des Selbstgefühles, Musiktätigeit, bildende Kunst, Arbeit bei den Kumputer, fremde Sprachen.

Komunität Metode – integrierung – Tanzveranstaltung, Konzerte, psychischrehabilitationer Aufenthalt, ganzslowakische edische aktivitäten.

 

Ein Wort des Fachamannes

In Übereinstimmung mit den bio-psycho-sozialen Model des Fassens des Krankenheitszustandes legt die Moderne psychiatrie Betonung nicht nur auf die biologissche, aber auch auf psychoterapeutische und sozioterapeusche Medoden im Zutritt zu den Krankenheitszustande und integriert sie im neuen Trend Entfaltung komunitären psychiatrie.

In dieser Bemühung möchten wir keinen Erfolg haben, wen wir uns nicht könnten stützen in der langen Partnerschaft um Menschen mit seelischer Störung wie Elter und Pazientorganisationen, welche sind ein grosser Beitrag zu die verbesserung der Lebenskvalität unserer Pazienten und ihrer Familie.. Deshal hoffe ich, das diese Zwischensektore Zusammenarbeit sich wird ergiebig entwickeln auch weiterhin.

MUDr.Eva PáloPhd.

1.Psychiatrische klinik UPJ`S, Kaschau.

Ich bin sehr gerührt aller Schöpfungskraft, vorgeführt von seinen Mitgliedern dieser Zentralstelle. Es war mir eine grosses Vergnügung, es zu besuchen.

Dr.Mark Agius

Univesität i Cambridge

 

Kontakte:

Asoziaton von Verwandten und Freunden Radost- Freude“ in Kaschau ,

Rehabilitatinszentrum für Leute mit seelischer Störung, Bauerova 1 Košice

E-mail : zpp.radost@gmail.com

Kontakt: 0905 588 014

www..zpp.radost.sk

www.kosice.sk/sekcia: Kultura a volny čas- Kluby a združenia-

číslo sponzorského účtu: IBAN: SK91 0200 0000 0020 7078 845

 

 

Financovanie, podpora

 

Košický samosprávny kraj

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Povolené verejné zbierky

2 %z dane príjmu občanov

Inovatívne projekty

Členské príspevky

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………