Projekt Naše Mesto 2018 „Umenie spája“

Prostredníctvom grantu Nadácie Pontis „Naše Mesto“ sa aj v tomto roku podarilo zrealizovať veľmi pekný projekt pod názvom „Umenie spája“. Ako prezrádza samotný názov, projekt bol zameraný na realizáciu výtvarnej aktivity- skupinovej maľby dobrovoľníkov s klientmi. Jeho zámerom bola spoločná výtvarná aktivita, prostredníctvom ktorej je možné vyjadrenie vnútorných pocitov, cibrenie kreativity a tvorivosti a zároveň odbúravanie predsudkov medzi verejnosťou a marginalizovanou skupinou a podpora vzájomných vzťahov.Na začiatku nášho spoločného diela sme medzi sebou privítali dobrovoľníkov firmy T.systems, ktorí sa odhodlali vymeniť svoju bežnú pracovnú náplň za maľovanie a zdieľanie spoločného času s nami. Oboznámili sme dobrovoľníkov s predstavou priebehu nášho projektu, zvolili sme si nosnú tému spoločnej maľby, vytvorili sme spoločné skupinky.

Každá zo skupiniek si samostatne dotvorila a navrhla svoju predstavu, ktorá sa nakoniec prepojila do tematického celku všetkých skupín. Motívom spoločného diela, ktorý navrhli dobrovoľníci, bola ich potreba kompenzácie jednotvárnej a monotónnej práce s počítačom pobytom v prírode, medzi stromami a kvetmi. V priebehu spoločnej práce dobrovoľníci aj klienti spolu komunikovali, vzájomne zdieľali svoje nápady a tvorivú múzu a naplno prejavili kreativitu.

V závere sme si prostredníctvom zvolených „hovorcov“ zhodnotili celkový priebeh našej práce, zhodli sme sa na tom, že od začiatku až do konca vládla v našom ateliéri príjemná atmosféra a dobrá nálada, čo nám výrazne pomáhalo motivovať sa v maľovaní. Spoznali sme navzájom svoje myšlienky, nápady, a rôznorodé potreby, ktoré sme pretavili do celkového výsledku výtvarnej činnosti.Cieľ projektu sa nám podarilo naplniť, vzájomné pocity a emócie sa zobrazili v tomto spoločnom diele. Názov nášho projektu „Umenie spája“ naozaj vystihol realitu a nám sa podarilo prepojiť dva vzájomne diametrálne odlišné svety.

Košice, 8.júna 2018

Add a Comment