Canisterapia 6.11.2013

Jedným z cieľov v RS „Radosť“ je rozvíjať u klientov sociálne, praktické zručnosti potrebné pre samostatný život, rozvoj kognitívnych schopností, vedenie klientov k návratu do aktívneho života, viesť ich k tomu, aby sa vedeli tešiť zo života aj s handicapom. Pri práci s klientmi sa v združení Radosť využíva množstvo metód, ktoré sú realizované buď samotným personálom strediska, alebo ďalšími odborníkmi. Aj k nám do strediska dňa 6.11.2013 zavítali odborníčky na canisterapiu. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Canisterpeutky doviedli so sebou do združenia „Radosť“ troch špeciálne vycvičených psíkov, ktorí majú za sebou aj niekoľko úspešných ocenení. Na úvod sa nám predstavila canisterapeutka so svojim tancujúcim psom. V sprievode hudbe nám ukázala rôzne povely, na ktoré vie psík reagovať. Bolo to veľmi zaujímavé. Potom nasledovala ďalšia časť, v ktorej nám odborníčky ukázali to, ako dokáže psík pomôcť svojou prítomnosťou ležiacim pacientom. Na záver nechali psíkov aby sa voľne poprechádzali medzi klientmi združenia „Radosť“. Naši klienti mali možnosť psíkov pohladkať, či pohrať sa s nimi, čím sa u nich podarilo uvoľniť nahromadené napätie, vyplaviť endorfíny šťastia, prísť na pozitívnejšie myšlienky, či zabudnúť na svoje problémy a starosti. Realizácia Canisterapie v združení „Radosť“ mala zo strany klientov len pozitívne ohlasy. Práca s psíkmi sa im páčila. Dúfame, že takéto stretnutie nebolo posledné a že sa ešte s canisterapiou v našom združení „Radosť“ ešte stretneme.

Mgr. Lenka Paľová


Add a Comment