Vyjadrenia

Je úžasné pozorovať, že nadšenie, chuť a zapálenie pre vec môže predčiť všetko ostatné. Zvlášť v situáciách, ktoré si vyžadujú prekonávanie nielen predsudkov, stigmy či dogiem „tých ostatných“, ale aj samých seba. A to sa často ťažko, ale predsa, darí práve v „Radosti“. Neliečime totiž choroby, ale ľudí, ktorých následky (nielen) duševných porúch obmedzujú ich fungovanie v akýchkoľvek vzťahoch, majú dopad na život ich príbuzných, priateľov, okolie. Toto zlepšenie nezabezpečia samé o sebe ani tie stále lepšie psychofarmaká, ktoré dnes našťastie máme k dispozícii. Práve schopnosť ovplyvniť fungovanie vo vzťahoch pozitívnym smerom v zmysle „bonusovej hodnoty“ dokáže len každodenný tréning, motivácia, inšpirácia a absolvovanie týchto zážitkov práve v takom prostredí a s tými ľuďmi, ktorí tvoria „Radosť“. Nie je náhoda, že každý, kto tam príde, cíti
príjemnú povznášajúcu napĺňajúcu atmosféru. Je mi cťou, že môžem s ľuďmi v „Radosti“ pracovať a možno jednoducho, ľudsky, ale práve tak žiaduco sa navzájom inšpirovať a podporovať.

MUDr. Dagmar Breznoščáková Ph.D., 1. PK LF UPJŠ Košice,
vice-prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS,
predseda Psychofarmakologickej sekcie SPsS SLS

„Kým 20.storočie bolo považované za storočie úzkosti, 21.storočie bude pravdepodobne storočím depresie. Každá doba prináša so sebou svoje špecifické problémy, a psychické problémy sa už stali bežnou súčasťou našej modernej doby. A vzhľadom k častosti ich výskytu a k ich negatívnemu dopadu na život bežného človeka ani my psychiatri nemôžme stáť bokom.

Psychiatria sa tak stala už takmer prirodzenou súčasťou televízie, tlače, rozhlasových relácií a občas môžme mať pocit, že sa o psychických problémoch rozpráva až príliš často. Ale opak je pravdou, lebo psychiatria a psychické poruchy ostávajú napriek značnému pokroku stále určitým tabu. Posledné výskumy poukazujú na to, že len výskyt samotnej depresie sa v niektorých oblastiach Slovenska pohybuje nad 20% v bežnej populácii, a to už neberieme do úvahy zvyšok duševných porúch ( úzkosti, alkoholizmus, schizofrénie, demencie, atď.) To všetko je predmetom psychiatrie, ktorá je samostatným medicínskym odborom, a ktorá sa zaoberá diagnostikou, liečbou, prevenciou a výskumom týchto duševných porúch. V druhej polovici minulého storočia sa výrazne a zásadne zmenilo chápanie duševných porúch vďaka vedeckému pokroku v skúmaní príčin duševných porúch aj ich liečbe, a aj väčšej akceptácii tohoto odboru spoločnosťou. V zhode s bio-psycho-sociálnym modelom chápania chorobných stavov (ktorý je v prípade duševných porúch nepochybne zrejmejší ako pri telesných ochoreniach) kladie moderná psychiatria dôraz nielen na biologické, ale aj na psychoterapeutické a socioterapeutické metódy v prístupe k chorým a integruje ich v novom trende rozvoja komunitnej psychiatrie.

V tomto našom snažení by sme však neuspeli, ak by sme sa nemohli oprieť o našich partnerov v dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a to rodičovské a pacientské organizácie, ktoré sú výrazným obohatením a veľkým prínosom k zlepšeniu kvality života našich pacientov a ich rodín.
Preto verím, že táto medzisektorová spolupráca sa bude plodne rozvíjať i naďalej, čím sa vytvoria ďalšie možnosti na skvalitňovanie našej aj ich práce, čo by sa malo v konečnom dôsledku odraziť v celkovom zlepšení života a fungovania našich (Vašich) pacientov.“

MUDr. Eva Pálová, PhD.
Psychiatrička, Košice

„V posledných desaťročiach sa nazhromaždili dôkazy o tom, že ochorenia schizofrénneho okruhu sú biologicky podmienenými ochoreniami. Avšak predpoklad, že tieto poruchy nie sú prístupné psychosociálnej intervencii a úspech závisí iba od farmakoterapie je nesprávny. Zmena prístupu k psychiatrickým pacientom vnáša do tradičnej starostlivosti zmeny najmä v dvoch oblastiach – v práci s rodinami chorých a odbúravaní predsudkov verejnosti voči psychickým poruchám. Zvýšenie záujmu verejnosti a činnosť nemedicínskych organizácií v oblasti porúch duševného zdravia je hodnotným príspevkom a v koordinácii s biologickou a psychoterapeutickou liečbou prispieva k stabilizácii liečebných výsledkov.“

PhDr. Milana Kovaničová, CSc.
Klinická psychologička, LF UPJŠ, Košice

„Na prahu tretieho tisícročia sa spolu s ostatnými medicínskymi odbormi rozvíja aj psychiatria ako veda, ktorá sa zaoberá problematikou psychického, či mozgovo-psychického poškodenia zdravia. Patrí k disciplínam najzložitejším, lebo posudzuje rozvinuté prejavy človeka – jeho osobnosť, vedomie. Netreba možno ani pripomínať, že psychiatria slúži predovšetkým chorým a v tejto oblasti je potrebná spolupráca mnohých. Pri liečbe, a tá má byť individualizovaná sa ukazuje potrebné zladiť tri roviny pôsobenia – biologickú s využívaním najmä psychofarmák, psychologickú s uplatňovaním psychoterapeutických postupov a socioterapeutickú s cieľom zlepšiť prispôsobenie sa chorého podmienkam bežného života. Príspevkom k zlepšeniu kvality života našich pacientov a ich rodín je aj činnosť Združenia príbuzných a priateľov psychicky chorých „Radosť“, prácu, ktorého si ceníme a podporujeme.“

Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc.
Prednosta psychiatrickej kliniky LF UPJŠ, Košice

„Boli sme veľmi dojatí atmosférou a entuziazmom v tomto stredisku. Zvlášť je dobré vidieť angažovanosť príbuzných. Je to jasný smer k nájdeniu nových ciest pomoci klientom, ktorí sú ochotní prijať nové myšlienky. Rozhovormi s pacientmi si človek uvedomí dôležitý pocit bezpečnosti. Blahoželáme a želáme všetko dobré do budúcnosti.“

G. Strachan
Prezident Asociácie European Board of psychiatry, Škótsko

„Som veľmi dojatý všetkou tvorivosťou ukázanou členmi tohto strediska. Bolo mi veľkým potešením navštíviť ho.“

Dr. Mark Agius
Univerzita v Cambridge

Naše rehabilitačné stredisko v októbri 2005 navštívilo 23 psychiatrov Európskej únie. Vyberáme aspoň tri vyjadrenia v preklade z anglického originálu:

„Veľmi na nás zapôsobil optimizmus, ktorý toto miesto vyžaruje. Dobrý príklad pre sociálnu psychiatriu.“ (Švajčiarsko)
„Gratulujem k úžasnému projektu, ktorý ste zrealizovali. Bol to pre mňa pôsobivý zážitok vidieť to.“ (Portugalsko)
„Úžasné prijatie hudbou, jedlom a priateľstvom. Držte sa! Všetko najlepšie.“ (Dánsko)

„Strávila som tu príjemné predpoludnie. Bola som už veľakrát s ľuďmi s duševnými poruchami ale dnes mám z toho stretnutia hlboký zážitok, pretože som spoznala vás, časť vášho života a to, čo vám prináša RADOSŤ. A veľa som sa naučila aj sama o sebe. Túto svoju skúsenosť bude tlmočiť aj poslucháčom Rádia Regina. Ďakujem a do skorého videnia!“

Mgr. Andrea Feciková
Redaktorka Rádia Regina

„Touto cestou sa chcem poďakovať za skvelé Rehabilitačné stredisko „Radosť“. V prvom rade pani Kleinovej, chápavej a ľudskej bytosti, ktorá svoje poslanie každý deň napĺňa s veľkou láskou a taktiež kolektívu, ktorý je milý, chápavý k týmto ľuďom.
Som nesmierne šťastná, že moja sestra sa v RADOSTI cíti dobre a rada tu chodí. Navštevovala rôzne stacionáre, kde bol program výborný ale „nahustený“. V „Radosti“ sa cíti najlepšie, hlavne pre tú atmosféru, ktorá je pohodová a pre program, ktorý nie je presne na minúty plánovaný ale je uvoľnený a prispôsobený aktuálnej situácii a predsa krásne zapĺňa čas, ktorý tu strávi. Takisto aj aktivity vonku si veľmi pochvaľuje.
Všetci poznáme heslo: „úsmev ako dar!“, no pre nás to je: „radosť ako dar!“ Pretože našu najmilšiu chceme mať, čo najdlhšie činnú a životaschopnú „Radosť“ je pre nás nielen pomocou, ale aj darom. Darom, ktorý priniesol svet, v ktorom sa cíti bezpečne a spokojne.“

Sestra našej klientky

„Dovolím si touto cestou poďakovať všetkým pracovníkom Združenia „Radosť“, hlavne jeho zakladateľom, ktorí prišli s myšlienkou vytvoriť takéto združenie s takým zameraním, aké v súčasnosti má.
Som otcom jednej vašej klientky, ktorá má schizofréniu a bola viackrát liečená na psychiatrickej klinike. Tam jej aj stanovili diagnózu a nastavili ju na určité lieky, ktoré berie denne. Po návrate z hospitalizácie bola len doma, nemala záujem o okolie, bohužiaľ ani okolie o ňu. Ostala izolovaná, jej denná činnosť bol len televízor a spánok. Našiel som prostredníctvom internetu vašu stránku. Zistil som, aké je vaše zameranie a aká je vaša činnosť. Nasmeroval som dcéru k vám a prešlo len niekoľko mesiacov, čo vás navštevuje a nastala u nej obrovská zmena. Zrazu má záujem o svet okolo nej, stretáva sa tam s ľuďmi, ktorí sú na tom podobne, má nových priateľov, ktorí sa jej nevyhýbajú preto, že je chorá. Nehovorím, že je vyliečená, má naďalej schizofréniu, ale má zrazu nových priateľov, má hlavne činnosť, ktorá potláča pocit nepotrebnosti, osamelosti.
Skutočne som vám veľmi vďačný aj keď sa vlastne nepoznáme ale prostredníctvom zmeny, ktorú vidím na dcére viem, že ste urobili dobrú vec a držím vám palce, aby ste takto pokračovali v budúcnosti. Ďakujem.“

Otec našej klientky

Pri príležitosti 5. Výročia vzniku organizácie sa Lucia Šaráková zhovárala so zakladateľkou „Radosti“ Mgr. Drahoslavou Kleinovou a na otázku: „Čo by ste poradili rodičom a priateľom duševne hendikepovaných?“ odpovedala takto:

„Máte doma veľmi citlivého a vnímavého človeka. Čím viac lásky, času a trpezlivosti mu dáte, tým bude pokojnejší. Prijmite jeho chorobu ako každú inú, prijme ju aj on. Inak budete vždy v začarovanom kruhu. Dbajte na pravidelné užívanie liekov a kontroly u psychiatra a psychológa. S kritikou opatrne – znižuje mu to sebavedomie. Chváľte ich aj za maličkosti. Príďte s nimi do klubu, aby cítili, že sa zaujímate o ich problémy.“

MUDr. Pětr Nawka – primár Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach a predseda Združenia Integra pre duševné zdravie pri rovnakej príležitosti v rozhovore poskytol vyjadrenie na adresu „Radosti“:

„Keď sme sa dozvedeli, že bola v Košiciach založená „Radosť“, veľmi nás to potešilo. Znamenalo to, že tu na východe už nie sme sami, že máme konečne svojho partnera z radov mimovládnych organizácií pre duševné zdravie. Prejavilo sa to aj hneď v praxi. Manželia Kleinovci so svojim synom sa stali u nás pojmom odhodlania nepodať sa osudu a pomáhať nielen sebe, ale aj druhým.
Práca v oblasti duševného zdravia je veľmi náročná a ovocie za ňu si človek prináša až keď pochopí jej zmysel. Naučí sa s pokorou prijímať život aký je, nezlomiť sa, ale zapojiť sa do spolupráce so všetkými tými, ktorí považujú duševné zdravie za jedno z najväčších bohatstiev života. Veď, čo na svete je viac vyvinuté ako naša psychika? Ak ju využívame na službu sebe samým, ako aj druhým zistíme, aký je krásny život aj napriek všetkým utrpeniam.
Prajeme „Radosti“, aby naďalej obdarovala mnohých, ktorí sa ocitli v tieni, aby dokázali z neho vykročiť a vrátiť sa k životu.“

„Rada by som vám všetkým členom Združenia „Radosť“ poďakovala za účasť na aktivitách, ktoré ODOS (OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia) organizoval v priebehu roku 2010.
Patríte medzi najaktívnejších účastníkov edukačných podujatí, organizovaných Združením ODOS. Ste jedným zo združení príbuzných na Slovensku, ktoré poskytuje sociálne služby klientom s duševnou poruchou v rehabilitačnom stredisku.
Chcem vám zaželať veľa zdravia, za plné priehrštie energie na budúce aktivity a splnenie všetkých, aj tých najtajnejších snov a prianí v roku 2011. Zároveň sa teším na našu spoluprácu v budúcnosti.“

MUDr. Marcela Barová, v. r.
Výkonná riaditeľka ODOS