Aktuality

Dni Nezábudiek 2021
Duševné zdravie stojí aktuálne uprostred všetkého diania. Je v merku oka aj tých, ktorí si doposiaľ neuvedomovali jeho význam. Súčasná situácia a komplikácie s ňou spojené kladú obrovské nároky na psychickú odolnosť a vyžadujú dôkladné prehodnotenie našich doterajších hodnôt a zameranie sa na priority. Psychická pohoda a neupadnutie do beznádeje a depresií je jedným z najdôležitejších faktorov zvládnutia akejkoľvek krízy. Aj napriek opatreniam a obmedzeniam sa Lige pre duševné zdravie podarilo zorganizovať aj tento rok zbierku Nezábudky, ktorá sa niesla v hesle krehkosti duše. Aj napriek obmedzeniam a opatreniam sa na nej zúčastnilo mnoho dobrovoľníkov z radov študentov, priateľov a príbuzných našich klientov. Ruku k dielu pridali aj obchodné reťazce, ktoré spolupracovali pri zbierke poskytnutím svojich exteriérových, ako aj interiérových priestorov. Vďaka úsiliu všetkých, ktorí priložili ruku k dielu, sa nám podarilo vyzbierať veľmi krásnu sumu 1024.  €.
Z tejto sumy 30% pripadne organizácii Lige za duševné zdravie na pokrytie nákladov súvisiacich s administráciou a mediálnu osvetu. 70% ostáva združeniu „Radosť“, z ktorej sa financuje časť nákladov týkajúcich sa sociálno-rehabilitačných aktivít RS.
Do zbierky ZPP Radosť sa zapojili študenti stredných škôl, naši klienti, ich priatelia a rodinní príslušníci..
Všetkým, ktorí sa na zbierke podieľali akýmkoľvek spôsobom a rozhodli sa pomôcť ĎAKUJEME.

Hygienické opatrenia RS Radosť v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

–         Sociálny odstup 2 metre, využívanie viacerých miestností s menším počtom prijímateľov

Koronavirus COVID - 19 - Fakultná nemocnica Nitra

–         Obmedzenie telesného kontaktu (pozdrav podaním si rúk a pod.)-         Obmedzenie kontaktu prijímateľov  nad 62 rokov, so zdravotnými problémami s ostatnými

–         Používanie ochranných rúšok

–         Po príchode umývanie rúk špeciálnym dezinfekčným mydlom, alebo gélom

–         Po použití WC dezinfekcia

–         Časté vetranie

–         Obmedzenie používania spoločného kuchynského riadu

–         Používanie jednorazových utierok namiesto uterákov

–         V rámci skupinových aktivít obmedzenie väčšieho počtu osôb+ sociálny odstup 2 metre

–         Aktivity vo vyššej miere realizované v exteriéri

–         Dezinfekcia kuchynského riadu, kuchyne

Špecifikácia oparení

–         Dodržiavanie hygieny pravidelne a dôkladne si umývanie rúk mydlom– minimálne 20 – 30 sekúnd, využívanie dezinfekčných gélov, alebo iné prostriedky na ruky s obsahom alkoholu,

–         Vykonávanie dezinfekcie povrchov, (kľučky, madlá, vodovodné kohútiky, kuchynská doska a pod.),

–         Nosenie ochrany tváre (rúška, šatky, šály a pod.) – v prípade potreby im vieme zabezpečiť ručne ušité rúško, poprípade im vysvetliť postup šitia rúška,

–         Minimalizácia dotýkania sa očí, úst a nosa rukami na nevyhnutné minimum, obmedzené telesné kontakty (pozdravenie podaním rúk a pod.)

–         Zakrytie horných dýchacích ciest pri prejavoch ochorenia

–         V prípade zhoršenia zdravotného stavu- odporúčanie zotrvania v domácom prostredí

Za pomoc pri zbierke  Nezábudky 2021 ďakujeme:


.

Úrad košického samosprávneho kraja, nám.Maratóna mieru 1, Košice

Mestská časť Košice KVP

Gymnázium Poštová ul., Košice

SOŠ pedagogická, sv.Cyrila a Metoda, Košice

Stredná zdravotná škola, Kukučínova 40, 041 37, Košice

SOŠ Poľnohospodárstva, Kukučínova 23, Košice

Katolícka škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nezábudky 2018

Združenie priateľov a príbuzných Radosť, rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami, Bauerova 1, 040 23 Košice

Poďakovanie a prosba –  2% z dane

Združenie príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami, na Bauerovej 1 v Košiciach, vyjadruje veľkú vďaku všetkým, ktorí nám prispeli svojimi  2% z dane.  Aj vďaka vám sme mohli uskutočniť integračné, poznávacie a vzdelávacie aktivity.  Pokračovali sme v šírení osvety o duševných poruchách a prevencii v masmédiách a formou prednášok a besied vo verejnosti.

V týchto činnostiach máme záujem pokračovať aj v tomto roku. Hlavným cieľom  je aj odbúrať predsudky voči zdravotne hendikepovaným a odborníkom psychiatrie, čím zachránime životy mnohých ďalších.

Preto Vás prosíme, prispejte, keď môžete,  aj tohto roku. Vopred ďakujeme.  Tlačivá potrebné pre tieto účely si môžte stiahnuť tu:

vyhlásenie vyplnené

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Dávame do pozornosti oznam o novej možnosti poradenstva:

HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, Vám, týmto oznamuje, že v máji 2019 sme otvorili  Poradňu špecializovaného sociálneho  poradenstva, na psychiatrickom oddelení v Levoči.

HUMANITÁR získal akreditáciu na poskytovanie odbornej činnosti ambulantnou a terénnou formou v Prešovskom a Košickom kraji (v prílohe zasielam aj scan oprávnenia na výkon odbornej činnosti).

Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme ambulantne v areáli Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči (v prílohe zasielam aj fotografiu poradne). Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme dospelým mužom a ženám, ktorí trpia duševným ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénie, mánio depresie a demencie a ich rodine.  V rámci odbornej činnosti poskytujeme sociálno – právne poradenstvo, pracovné poradenstvo, psychoedukáciu, poradenstvo v oblasti dlhovej problematiky, poradenstvo v oblasti vzdelávania, poradenstvo v oblasti vzťahov a mnoho ďalšieho. Odbornú činnosť poskytujeme bezplatne v oblasti príslušnej legislatívy.

Veríme, že naša poradňa bude pre Vašich občanov a ich rodinných príslušníkov osožná a nápomocná pri riešení ich problémov a zložitých životných situácií.

So svojimi požiadavkami sa môžete na nás obracať:

– osobne v NsP Levoča – psychiatrické oddelenie 1. poschodie (streda, piatok)

– telefonicky na t. č. – 0948 625 199

– mailom – poradenstvo@humanitar.sk

-písomne, na adresu: HUMANITÁR, n. o. špecializované sociálne poradenstvo, Probstnerova cesta č. 6, 054 01 Levoča.

S prianím pekného dňa

Mgr. Zuzana Šeminská
Public Relations Manager

seminska@humanitar.sk
+421 948 794 284
HUMANITÁR, nezisková organizácia

Aké sú príznaky duševnej poruchy a kedy potrebujeme vyhľadať odbornú pomoc?


Niektorí z nás, môžu mať vo svojom okolí ľudí, pri ktorých máme pocit, že potrebujú odbornú pomoc, avšak oni sami, taký dojem nemajú. My ich nemôžeme prinútiť, aby niečo začali robiť. No je v našich silách im pomôcť, pokiaľ to oni naozaj chcú.

Taktiež môžeme mať duševné problémy my sami, no nevieme si to pripustiť. No častejšia je možnosť, že máme pocit, akoby sa nič vážne nedialo. Predtým, než sa to pokúsime celé hodiť za hlavu, by sme mali vedieť o tom, že neskoro objavená duševná porucha, môže mať fatálne následky. Na to, aby sa každému dostala včasná pomoc, potrebujeme byť informovaní.

Preto si dnes trochu priblížime, čo je to duševná porucha, aké sú jej príznaky a kedy treba vyhľadať odbornú pomoc.
Čo vlastne je duševná porucha
Je to označenie pre viditeľný rozdiel spôsobu vnímania, chápania a správania sa zdravej osoby. Začína sa prejavovať vcelku nenápadne a pomaly, ale postupom času, zvyknú byť príznaky stále viac a viac viditeľné. Postihnutá býva vyššia nervová činnosť, avšak mozog, nemusí byť vizuálne poškodený.

Vplyv na vznik, alebo prejavenie choroby môže mať napríklad:

● zdržovanie sa v zlej spoločnosti
● duševné zaťaženia
● vznik závislosti
● otrasy, konflikty.

No choroba sa môže u nás objaviť aj vďaka vplyvom dedičnosti, či vrodenej náchylnosti k duševnej chorobe. Sú však prípady, kde sa to môže prepájať, alebo môžu choroby na seba navzájom dosť vplývať.
Prvé prejavy duševnej choroby, kedy by sme sa mali zamyslieť či nepotrebujeme vyhľadať odbornú pomoc?
Pokiaľ si všimneme niektoré príznaky dostatočne skoro, môžeme sa vyhnúť silnému prejavu duševnej poruchy.

Časté zmeny nálad
Samozrejme, netreba volať psychológovi zakaždým, keď nás niečo rýchlo nahnevá, alebo rozcíti. No pokiaľ vnímame, že sme často náladový len tak, v podstate bez akéhokoľvek dôvodu, mali by sme sa začať trošku viac prizerať. Pokiaľ je to príznak duševnej poruchy, môže sa stať aj situácia, kedy máme 13:02 šťastný bezstarostný život, no o 13:05, sa u nás objaví úzkosť a depresia. Hlavne si musíme dávať pozor, aby sme sa dokázali ovládať.
Zmena spánkového režimu
Je to ďalší príznak, ktorý keď si všimneme včas, nám môže pomôcť zabrániť prepuknutiu choroby v našom tele. Pokiaľ sa nám, alebo niekomu v okolí, rapídne zmení spánkový režim, malo by sa to riešiť. Keďže vo veľa prípadoch, začnú duševne chorí spať skutočne dlho, alebo prestanú spať takmer úplne. Je dobré to prekonzultovať s našim lekárom.

Prestaneme sa sústrediť a motivovať
Ak začíname mať duševné problémy, je možné, že sa nám bude bridiť aj vstanie z postele. Prestaneme sa v práci, v škole sústrediť a už sa to začne nabaľovať. Môžeme byť demotivovaní, rozhádzaní. Častokrát stratíme záujem o seba, a naše záľuby. Pokiaľ sa cítime už dlhší čas nesvoji, nešikovní, neefektívni, alebo priam nepotrební a nedarí sa nám to zmeniť, mali by sme sa nejakým spôsobom uistiť, či sme určite v poriadku. Vtedy sa zväčša odporúča, vyhľadať odbornú pomoc.

Odlučovanie sa zo spoločnosti
Jeden z prvých príznakov, býva oddeľovanie sa od ľudí. Samozrejme, len ak sme neboli vždy skôr introvert. No ak sa zo spoločenského človeka stáva niekto, kto sa už vôbec nesocializuje, a nemá na to skutočný dôvod, môže to byť problém, ktorý sa bude spájať práve s duševným zdravím.

Zlé stravovacie návyky
Zmena stravovacích návykov, býva veľmi často spájaná s duševným ochorením. Niektorí z nás sa môžu začať prejedať, iní zas úplne hladovať. Záleží to od človeka. Jasné, že nie vždy prejedanie sa automaticky znamená, že sme duševne chorí. Tak či onak, určite to nie je zdravé.

Už pri prvotných príznakoch, je nutné, aby sme sa poradili s našim obvodným lekárom, nech vieme ako pokračovať. Až keď nám lekár povie, že sme po duševnej stránke v poriadku, je potrebné nájsť koreň našich problémov a v žiadnom prípade to nepodceňovať. V tom nám môže výrazne pomôcť biorezonančná terapia.
Záver
Podchytenie týchto príznakov, nás môže doviesť do šťastného konca oveľa skôr. No nie každý to stihne ale bohužiaľ stáva sa, že trpíme depresiou, bipolárnou poruchou, fóbiami a podobne. Vtedy je dôležité hlavne začať to liečiť.